PSYCHOSOMATYKA - nowy kierunek na studiach podyplomowych w WSZ EDUKACJA we Wrocławiu

PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ - nowy kierunek na studiach podyplomowych w WSZ Edukacja we Wrocławiu.

 

STUDIA PODYPLOMOWE:

PSYCHOSOMATYKA W TERAPII PSYCHOLOGICZNEJ

Czym jest kierunek Psychosomatyka w terapii psychologicznej?

Zapraszamy do nauki na nowym kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej.

Zapisy na kierunek wyłącznie w dziekanacie uczelni:

http://wszedukacja.pl/studia-podyplomowe/kierunek/psychosomatyka-w-terapii-psychologicznej/

 

Nowy interdyscyplinarny kierunek studiów, który integruje wiedzę z psychosomatyki oraz terapii psychologicznej, zachęca do głębszego spojrzenia, pokazuje, że współdziałanie ciała i duszy jest prawdopodobnie znacznie silniejsze i bardziej złożone, niż jest to naukowo zbadane w obszarze wpływu emocji na zdrowie człowieka oraz na mechanizm powstawania chorób.

Jeśli psychologia jest nauką o duszy lub rozumieniem duszy, a psychosomatyka wyraża to połączenie duszy i ciała, to proponowany kierunek można nazwać terapią rozumienia duszy i ciała. Kiedy dusza człowieka, czyli to wszystko, co dzieje się w wewnętrznym świecie jego umysłu i emocji, jest zdezorganizowane, wówczas pojawia się choroba. Uporządkowanie i wprowadzenie stanu równowagi do relacji ducha i ciała, otwiera drzwi do poczucia zdrowia.

System nerwowy i biologiczny człowieka na skutek przeżytego doświadczenia i stresu ulega zaburzeniu, co manifestuje się na poziomie psychosomatycznym, dlatego kierunek studiów proponuje również obszerny moduł programów naprawczych, opartych na technikach pracy ze świadomością, uważnością i terapią psychosomatyczną. Psychosomatyka, jako kierunek humanistyczny i holistyczny, rozumie człowieka, jako całość, tak w zdrowiu jak i w chorobie.

Psychosomatyka wskazuje na konieczność widzenia całej osoby zarówno w zdrowiu jak i w chorobie, a ponieważ człowiek nie jest mechanizmem składającym się z odrębnych części, nie ma jednej przyczyny i jednego skutku w diagnozie czy terapii psychosomatycznej. Choruje człowiek, jako jedność biopsychospołeczna, więc nie istnieją zaburzenia somatyczne, w których powstaniu i przebiegu, nie biorą udziału procesy psychiczne, społeczne i duchowe.

Psychosomatyka to obszar psychologii i medycyny, zajmujący się wzajemnymi relacjami pomiędzy psychiką a ciałem. Opiera się na wpływie czynników emocjonalnych, często nie uświadamianych, na stan zdrowia człowieka. Stan emocjonalny jest nie mniej ważny w procesie powrotu do zdrowia, dlatego na drugim biegunie kierunku, somatopsychologia bada wpływ chorobowych zmian na odczuwane emocje i reakcje psychiczne człowieka chorego.

Skuteczna terapia w psychosomatyce jest uchwyceniem związku indywidualnej historii życia człowieka, rozpoznania oraz wewnętrznego przepracowania tej osobistej historii, interpretacji jej, jako jedności i przejawu w zaburzeniu somatycznym. Jeśli choroba jest ograniczeniem wolności, to zdrowie jest odzyskaniem tej wolności. Psychosomatyka traktuje człowieka, jako indywidualną i wyjątkową całość, także w rozumieniu postawionej jakościowej diagnozy.

Studia łączą wiedzę z zakresu medycyny i psychologii z integracyjnym podejściem, które uwzględnia wzajemny wpływ i zależności między psychiką a somatyką, składające się na biopsychospołeczny dobrostan człowieka. Uczą empatii, obecności, uważności i poszerzają świadomość osobistą zdrowia. Psychosomatyka ma za zadanie, po rozpoznaniu uwarunkowań biologicznych, psychicznych i społecznych wzmacniać własne „siły leczące" organizmu.

Autorką programu Psychosomatyka w terapii psychologicznej ® oraz prekursorką kierunku dostępnego po raz pierwszy słuchaczom na uczelni w formie studiów podyplomowych w edycji 2020/2021, jest Violetta Karys – psycholog kliniczny, specjalista psychosomatyki i psychobiologii oraz psychodietetyki i terapii systemowej.

 

Cel studiów

Celem studiów jest zaprezentowanie psychosomatyki i somatopsychologii jako dziedzin zajmujących się zagadnieniami dwustronnej zależności między psychiką człowieka a somatycznymi funkcjami jego organizmu. Podstawowym założeniem jest przekonanie o niezaprzeczalnym udziale w etiologii i rozwoju każdej jednostki chorobowej czynnika psychicznego i społecznego. W założenie kierunku wpisuje się uświadomienie wpływu mentalnych skryptów na psychofizjologię i ciało oraz somatopsychicznego wpływu stanu ciała na psychikę, w integracyjnym spojrzeniu psychologii i nurtów psychoterapeutycznych.

 

Kto może studiować

Każdy, kto chce doskonalić umiejętności lub zyskać nową specjalizację

Studia na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej adresowane są do osób zainteresowanych problematyką zdrowia i choroby, a w szczególności do osób, które zawodowo pracują w obszarze ochrony zdrowia, chcą poszerzyć zakres swojej wiedzy, kompetencji i umiejętności w dziedzinie psychosomatyki i terapii oraz tych wszystkich, którzy interesują się psychoprofilaktyką zdrowia i promowaniem zdrowego stylu życia.

Studia skierowane są do wszystkich osób, otwartych na integracyjne i nowatorskie metody pracy z człowiekiem. Wiedza z zakresu psychosomatyki i somatopsychologii to doskonałe wsparcie dla psychologów, psychobiologów, psychoterapeutów, lekarzy, pielęgniarek, położnych, osteopatów, fizjoterapeutów, rehabilitantów, terapeutów zajmujących się coachingiem i doradztwem w zakresie ochrony zdrowia psychicznego i somatycznego.

 

Dlaczego warto studiować

Nowatorski kierunek w koncepcji zdrowia

Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby, w którym relacja umysł – ciało, stała się podstawą w rozumieniu psychosomatyki, otwiera nowy rozdział w edukacji zdrowotnej, a interwencja terapeutyczna, oparta na świadomości, uważności, współczuciu oraz akceptacji i szacunku, zajmuje w psychologii i medycynie holistycznej, coraz częściej należne jej miejsce.

Nowa definicja zdrowia, oparta na modelu biopsychospołecznym, zakłada, że zdrowie nie jest tylko brakiem choroby, lecz pełnym dobrostanem psychicznym, fizyczny i społecznym. Rozumienie subiektywnego doświadczenia człowieka jest podstawą holistycznego modelu zdrowia i skutecznego doboru indywidualnej diagnozy i metody w terapii psychosomatycznej.

Studia łącząc wiedzę z obszaru istoty człowieka, psychologii i psychosomatyki z metodami terapii prezentowanymi przez różne kierunki w psychoterapii, dają możliwość szerszego spojrzenia na metody pracy z pacjentem psychosomatycznym i somatopsychicznym. Słuchacze nabywają wiedzę z obszaru psychologii egzystencjalnej, psychosomatyki i psychoterapii, co daje solidne podstawy do pracy w obszarze terapii psychosomatycznej.

Zajęcia prowadzone przez praktyków

Zajęcia prowadzone są przez specjalistów - praktyków pracujących w obszarze zdrowia psychicznego i somatycznego, którzy dzielą się ze słuchaczami praktyczną wiedzą z zakresu psychologii, psychosomatyki oraz doświadczeniem w terapii i psychoterapii.

Program zawiera 230 godzin wykładów i warsztatów praktycznych, oferuje możliwość rozwijania praktycznych umiejętności diagnozy i pracy terapeutycznej w oparciu o prezentowane specjalistyczne techniki i metody. Studia dają słuchaczom możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy w dziedzinie psychosomatyki i terapii psychologicznej, podniesienia własnych kwalifikacji i kompetencji interpersonalnych.

Jakie są atuty studiów

Psychosomatyka w terapii psychologicznej jest specjalistycznym obszarem, zajmującym się psychologią i somatyką funkcjonowania organizmu. Nowatorskie, holistyczne spojrzenie na człowieka w relacji ze światem przez pryzmat emocji, które manifestują się somatycznie jest unikatowym kierunkiem w obszarze studiów psychologicznych i medycznych o zdrowiu.

Każda emocja wpływa na biologię organizmu, generując adekwatną reakcję ciała. Reakcja jest metodą przywracającą uważność, która jest osobistym kluczem do naszego zdrowia. Choroba ukazuje obciążający proces emocjonalny, z którego nie zdajemy sobie sprawy, a objawy pozostają w ścisłym związku z głębokim emocjonalnym konfliktem wewnętrznym.

Choroba jest odpowiedzią na przeciążenie psychiczne z powodu stresu i brak zasobów do rozwiązania problemu. Rozumienie choroby w oparciu o przeżywane emocje, zasoby oraz poczucie dobrostanu lub jego brak, zmienia stereotypowy schemat myślenia o zdrowiu, otwiera nowe możliwości, jednocześnie dając narzędzia do zmiany i poprawy zdrowia.

Psychosomatyka w terapii psychologicznej, łączy wiedzę o zdrowiu psychicznym i wpływie stanu psychiki na zdrowie somatyczne. Słuchacze kierunku zyskują kompleksową wiedzę i praktyczne umiejętności związane z możliwościami wykorzystania metod psychologicznych w pracy z pacjentem chorym somatycznie i jego rodziną w wielu obszarach służby zdrowia.

 

Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej

1. Organizacja nauki

Czas trwania i forma nauki:

 • Studia trwają dwa semestry (230 godzin) - 12 zjazdów dwudniowych (10 zjazdów x 19 godzin oraz 2 zjazdy x 20 godzin)
 • Realizowane będą w formie zjazdów sobotnio-niedzielnych lub wykładów online
 • Zajęcia prowadzone są w formie interaktywnych wykładów i warsztatów.
 • Można studiować stacjonarnie lub online
 • Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia studiów podyplomowych, zgodnie z ustawą.

 

Warunki zaliczenia:

Podstawą zaliczenia studiów jest:

 • Obecność na zajęciach (minimum na 80% godzin).
 • Aktywne uczestnictwo podczas zajęć dydaktycznych.
 • Wykonywanie prac cząstkowych według wskazań prowadzących.
 • Zaliczenie testu ze zdobytej wiedzy na koniec studiów (20 pytań jednokrotnego wyboru)
 • Prezentacja napisanej pracy o tematyce kierunku w formie Studium Przypadku.

 

2. Program

Obszary tematyczne kierunku:

 • Wprowadzenie do psychosomatyki
 • Biopsychospołeczny model zdrowia i choroby
 • Psychosomatyka – nurty, szkoły i koncepcje
 • Patogeneza zaburzeń psychosomatycznych
 • Psychologia stresu i emocji w chorobie psychosomatycznej
 • Rola czynników psychologicznych, biologicznych i społecznych w chorobie
 • Psychosomatyka a zaburzenia somatopsychiczne
 • Klasyfikacja chorób i zaburzeń psychosomatycznych
 • Neurobiologia i psychofizjologia w psychosomatyce
 • Współczucie, uważność, obecność i terapia mindfulness
 • Świadomość i samoświadomość, jako czynnik leczący
 • Psychologia egzystencjalna w paradygmacie pomocowym
 • Salutogeneza i praca na zasobach w terapii strategicznej
 • Człowiek w modelu energo-informacyjnym
 • Ciało, jako świadomość
 • Metody pracy z psychiką i ciałem
 • Ciało w psychoterapii Gestalt – perspektywa holistyczna
 • Integralna psychologia pozytywna w psychosomatyce
 • Badanie jakościowe, jako metoda diagnostyczna
 • Proces psychosomatyczny w Focusingu Relacji Wewnętrznych
 • Świadomość, jako nowy prozdrowotny styl życia
 • Psychosomatyka w nurtach psychoterapeutycznych:

                  -    terapia psychoanalityczna i psychodynamiczna

                  -    terapia poznawczo-behawioralna

                  -    terapia humanistyczno-egzystencjalna Gestalt

                  -    terapia systemowa

                  -    terapia narracyjna

 • Holistyczne metody w terapii psychosomatycznej
 • Obraz psychiczny i somatyczny pacjenta w homeopatii
 • Psychosomatyka w Tradycyjnej Medycynie Chińskiej
 • Psychoprofilaktyka i promocja zdrowia

 

*Program studiów na kierunku Psychosomatyka w terapii psychologicznej® jest chroniony prawem autorskim ™  a wszelkie prawa są zastrzeżone, co oznacza, że kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji jest zabronione.

 

3. Informacje organizacyjne

    *  Ilość miejsc na kierunku jest ograniczona

    *  Uczelnia zastrzega sobie prawo do weryfikacji kandydatury słuchacza oraz do odmowy przyjęcia w poczet słuchaczy, ze względu na charakter studiów.

    *  Preferowane jest wykształcenie lub doświadczenie w praktyce psychologicznej, medycznej lub terapeutycznej.

    *  Z ważnych przyczyn opiekun merytoryczny może dokonać zmian w programie studiów.

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisuję się do nieodpłatnego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach. Akceptuję Politykę prywatnosci i Regulamin Newslettera.

close

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.