Regulamin Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2022/2024

REGULAMIN Szkolenia Psychologicznego Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2022/2024

 Umowa o udział w Szkoleniu Psychologicznym Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2022/2024
Między Organizatorem Szkolenia Psychologicznego Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2022/2024, którym jest Violetta Karys prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Violetta Karys Gabinet Neuropsychoterapii ul. Zwycięska 14E/4/3, Wrocław 53-033, NIP 618-001-01-08 a Klientem Akademii.

 

§ 1

Postanowienia wstępne

 1. Szkolenie Psychologiczne Akademia Psychobiologii Zdrowia® 2022/2024 (zwane dalej „Akademią”) to mój, Violetty Karyś, odpłatny, autorski program szkoleniowy, o charakterze szkolenia psychologicznego, realizowany w całości on-line, którego podstawę stanowią materiały szkoleniowe w postaci treści cyfrowych oraz sesje Q&A odbywające się za pośrednictwem oprogramowania ZOOM.
 2. Akademia rozpoczyna się 1 października 2022 roku i trwa do 30 listopada 2024 roku, przy czym Twój udział w Akademii może być krótszy, w zależności od wybranego pakietu, zgodnie z § 3 regulaminu.
 3. Organizatorem Akademii, twórcą materiałów szkoleniowych, usługodawcą i dostawcą treści cyfrowych jestem ja, tj. Violetta Karyś, prowadząca działalność gospodarcza pod firmą „Violetta Karyś Gabinet Neuropsychoterapii”, ul. Zwycięska 14E/4/3, 53-033 Wrocław, NIP: 618001108, e-mail: info@akademiapsychobiologii.pl. Ilekroć w dalszej części regulaminu posługuję się sformułowaniami typu „ja, „moje” itp., mam na myśli siebie, tj. podmiot wskazany powyżej.
 4. Udział w Akademii odbywa się na podstawie umowy zawieranej ze mną na odległość poprzez akceptację niniejszego regulaminu drogą elektroniczną. Jeżeli akceptujesz regulamin w imieniu innego podmiotu, jest to jednoznaczne z oświadczeniem, że jesteś uprawniona do zawarcia ze mną umowy w imieniu tego podmiotu.
 5. Udział w Akademii nie jest możliwy anonimowo ani pod pseudonimem.
 6. Do udziału w Akademii, w tym do korzystania z treści cyfrowych udostępnianych w ramach Akademii oraz udziału w sesjach Q&A, potrzebne są: posiadanie urządzenia z zainstalowaną, aktualną przeglądarką internetową i włączoną obsługą plików cookies, oprogramowanie ZOOM, przeglądarka plików PDF, połączenie z internetem, aktywny adres e-mail, aktywne konto w serwisie Facebook.
 7. Wszystkie ceny widoczne na stronach internetowych związanych z Akademią są cenami brutto.
 8. Wszystkie płatności wnoszone przez Ciebie w związku z Akademią dokumentowane są fakturami VAT , wystawionymi na podane przez Ciebie dane, doręczanymi drogą elektroniczną na podany przez Ciebie adres e-mail.

§ 2

Świadczenia

 1. Program szkoleniowy Akademii realizowany jest w ramach modułów.
 2. Każdy moduł zaplanowany jest na jeden miesiąc kalendarzowy.
 3. Podstawą każdego modułu są materiały szkoleniowe udostępniane w postaci treści cyfrowych za pośrednictwem platformy szkoleniowej lub grupy szkoleniowej na Facebooku. W razie problemów technicznych, treści cyfrowe mogą być również udostępnione za pośrednictwem poczty elektronicznej. Udostępnienie może polegać na zamieszczeniu linków, pod którymi można pobrać lub zapoznać się z treściami cyfrowymi, lub na bezpośrednim osadzeniu treści cyfrowych do zapoznania się (np. wideo) na platformie szkoleniowej. 
 4. Każdy moduł uzupełniony jest o sesję Q&A prowadzoną on-line z wykorzystaniem oprogramowania ZOOM. Sesje Q&A odbywają się w wybraną sobotę lub niedzielę miesiąca, w godzinach 10:00 – 14:00. Sesje Q&A są nagrywane, a nagrania udostępniane w ten sam sposób, co pozostałe materiały szkoleniowe. Włączając kamerę lub mikrofon w trakcie sesji, wyrażasz zgodę na utrwalenie swojego wizerunku lub wypowiedzi na nagraniu sesji i udostępnianiu tego nagrania wszystkim uczestnikom Akademii. Jeżeli nie chcesz, żeby Twój wizerunek lub wypowiedź były utrwalane, możesz brać wyłącznie bierny udział w sesji, bądź przesłać swoje pytania za pośrednictwem poczty elektronicznej celem odpowiedzi na to pytanie bez Twojego aktywnego uczestnictwa w sesji.
 5. W zależności od wybranego przez Ciebie pakietu lub sposobu płatności, możesz mieć prawo do BONUSÓW lub PREZENTÓW - dodatkowych świadczeń, takich jak dostęp do kursów on-line, nagrań webinarów, grup specjalistycznych, webinarów on-line na żywo z zaproszonymi osobami,  konsultacji on-line 1:1 ze mną itp. Zakres BONUSÓW oraz PREZENTÓW i sposób ich realizacji wynika z informacji zaprezentowanej na stronie internetowej z ofertą Akademii. Wiążące są informacje dostępne w chwili zapisu do Akademii.
 6. Jeżeli masz dostęp do grup związanych z Akademią, np. grup na Facebooku, obecność w nich poddana jest wewnętrznym regulaminom takich grup. Nieprzestrzeganie wewnętrznego regulaminu grupy może skutkować usunięciem z grupy bez prawa do jakiejkolwiek rekompensaty finansowej. 
 7. Treści cyfrowe wchodzące w skład każdego z modułów udostępniane są cyklicznie, pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego. Jeżeli dołączasz do Akademii w trakcie jej trwania lub wznawiasz swój udział w Akademii po uprzednim zawieszeniu, treści cyfrowe wchodzące w skład modułów, które rozpoczęły się podczas Twojej nieobecności w Akademii, zostaną Ci udostępnione jednorazowo, w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu płatności wnoszonej przy okazji dołączenia do Akademii w trakcie jej trwania lub wznowienia udziału w Akademii po uprzednim zawieszeniu.
 8. Dostęp do zasobów takich jak grupa na Facebook zapewniany jest Ci niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni po zaksięgowaniu na moim rachunku bankowym opłaty za udział w Akademii.
 9. Dostęp do wszystkich zasobów związanych z Akademią jest ograniczony do czasu Twojego udziału w Akademii, chyba, że co innego wynika z informacji zaprezentowanych na stronach internetowych związanych z Akademią.

§ 3

Pakiety

 1. Udział w Akademii odbywa się w ramach wybranego przez Ciebie pakietu.
 2. Wybór pakietu ma wpływ na wysokość opłaty za udział w Akademii,okres, przez jaki bierzesz udział w Akademii oraz zakres świadczeń, do jakich masz prawo.
 3. Dostępne pakiety opisane są na stronie internetowej z ofertą Akademii. Ponadto, po zawarciu umowy otrzymujesz na swój adres e-mail potwierdzenie zawierające podsumowanie zawartości wybranego przez Ciebie pakietu.

§ 4

Opłata za udział w Akademii

 1. Opłata za udział w Akademii ma charakter opłaty miesięcznej lub płatności jednorazowej
 2. Wysokość opłaty za udział w Akademii zależy od wybranego pakietu, sposobu płatności (płatność jednorazowa lub comiesięczna) i chwili zapisu do Akademii (mogą obowiązywać różne wysokości opłaty w zależności od chwili zapisu do Akademii).
 3. Wysokości opłat publikowane są na stronie internetowej z ofertą Akademii. Wiążąca jest wysokość opłaty widoczna na głównej stronie  landingu przy przycisku "Kupuję" w chwili zapisu do Akademii, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności comiesięcznej, wysokość opłaty może ulegać zmianie zgodnie z ust. 5 poniżej.
 4. W przypadku płatności jednorazowej, płatność dokonywana jest z góry za cały okres udziału w Akademii wynikający z wybranego pakietu. Kwota płatności może uwzględniać promocję czyli rabat w wybranych terminach za płatność jednorazową, co oznacza, że kwota opłaty za miesiąc udziału w Akademii jest w tym przypadku niższa niż przy wyborze płatności comiesięcznej. Ponadto, wybierając płatność jednorazową, możesz do wskazanych pakietów otrzymać PREZENTY zgodnie z opisem na stronie internetowej z ofertą Akademii.
 5. W przypadku płatności comiesięcznej, opłata wnoszona jest z góry za każdy miesiąc  udziału w Akademii i musi zostać zaksięgowana na moim rachunku bankowym najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem każdego miesiąca odbywania się Akademii. W przypadku braku płatności, mam prawo wstrzymać się ze świadczeniami na Twoją rzecz oraz odebrać Ci dostęp do wszystkich zasobów związanych z Akademią. Brak płatności traktowany jest jako zawieszenie udziału w Akademii, o którym mowa w § 6 regulaminu. 
 6. W przypadku płatności comiesięcznej, mam prawo do podwyższenia wysokości opłaty w trakcie trwania Akademii. O podwyżce opłaty miesięcznej otrzymasz informację najpóźniej na 14 dni przed terminem płatności kolejnej opłaty miesięcznej. Jeżeli nie jesteś w stanie zaakceptować podwyżki, możesz zrezygnować z udziału w Akademii z końcem opłaconego uprzednio miesiąca. W takiej sytuacji, z końcem opłaconego uprzednio miesiąca utracisz dostęp do wszystkich zasobów związanych z Akademią. 
 7. Mam prawo zwrócić wpłaconą przelewem kwotę na konto bez podania przyczyny, co jest równoznaczne z nieprzyjęciem osoby do Akademii.

§ 5

Dołączenie do Akademii w trakcie jej trwania

 1. Akademia rozpoczyna się 1 października 2022 roku.
 2. Zapis do Akademii możliwy jest przed jej rozpoczęciem, jak również już w trakcie jej trwania.
 3. W przypadku dołączenia do Akademii w trakcie jej trwania, otrzymujesz dostęp do wszystkich treści cyfrowych, które zostały udostępnione uczestnikom Akademii od dnia jej rozpoczęcia. Zapoznanie się z tymi materiałami jest niezbędne do zrealizowania w całości programu Akademii stanowiącego spójną całość. W związku z tym, mimo dołączenia do Akademii w trakcie jej trwania, opłata za udział w Akademii obejmuje również okres od dnia startu Akademii.
 4. Dołączając do Akademii w trakcie jej trwania, masz do wyboru jednorazową płatność za udział w Akademii albo płatność comiesięczną. Wiążąca jest wysokość opłaty widoczna na stronie w chwili dołączania do Akademii, z tym zastrzeżeniem, że w przypadku wyboru płatności comiesięcznej, wysokość opłaty może ulegać zmianie zgodnie z § 4 ust. 6 regulaminu.
 5. W przypadku opłaty jednorazowej, obejmuje ona zbiorczo okres od dnia startu Akademii do dnia dołączenia do Akademii oraz okres dalszego udziału w Akademii wynikający z wybranego pakietu.
 6. W przypadku wyboru opłaty miesięcznej, pierwsza opłata obejmuje wszystkie miesiące odbywania się Akademii, które rozpoczęły się przed Twoim dołączeniem do Akademii. Opłata jest obliczana z uwzględnieniem wysokości opłaty miesięcznej obowiązującej w chwili dołączania do Akademii. Dalsze opłaty wnoszone są zgodnie z § 4 ust. 5 regulaminu. 

§ 6

Zawieszenie udziału w Akademii z możliwością powrotu

 1. W przypadku płatności comiesięcznej, masz możliwość zawieszenia udziału w Akademii z początkiem kolejnego miesiąca odbywania się Akademii.
 2. W okresie zawieszenia udziału w Akademii, tracisz prawo do świadczeń związanych z udziałem w Akademii, w tym dostęp do wszystkich zasobów związanych z Akademią.
 3. Jeżeli w trakcie trwania Akademii chcesz wznowić swój udział w Akademii, musisz wnieść opłatę obejmującą wszystkie miesiąca odbywania się Akademii, w których nie brałaś udziału z uwagi na zawieszenie. Wysokość opłaty obliczana jest z uwzględnieniem wysokości opłaty miesięcznej obowiązującej w chwili wznawiania udziału. Dalsze opłaty wnoszone są zgodnie z § 4 ust. 4 regulaminu.
 4. Wznowienie udziału w Akademii nie jest możliwe po upływie terminu, w jakim z uwagi na wybrany przez Ciebie uprzednio pakiet, Twój udział w Akademii miał się zakończyć.

§ 7

Rezygnacja z udziału w Akademii, odstąpienie od Umowy

 1. W przypadku, gdy opłatę za udział w Akademii wnosisz w ratach miesięcznych, możesz wypowiedzieć umowę o udział w Akademii z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego.
 2. W przypadku, gdy opłatę za udział w Akademii wnosiłaś jednorazowo, w przypadku rozwiązania umowy, tracisz prawo do promocji i rabatu za płatność jednorazową, co oznacza, że opłata za wszystkie miesiące Twojego udziału w Akademii zostanie obliczona na nowo z uwzględnieniem wysokości opłaty miesięcznej obowiązującej w chwili zawierania umowy - czyli wartości jednego Modułu, którego regularna cena wynosi 4800,00 zł. Ponadto, jeżeli z uwagi na płatność jednorazową uzyskałaś dostęp do PREZENTÓW, tracisz prawo do tych PREZENTÓW, co oznacza, że jest mi należna opłata za te PREZENTY odpowiadająca wartości tych PREZENTÓW zaprezentowanej na stronie z ofertą Akademii w chwili zapisu do Akademii. Z chwilą rezygnacji tracisz dostęp do platformy webinarowej oraz wszelkie inne uprawnienia określone w umowie.
 3. W przypadku, gdy przysługuje Ci przymiot konsumenta (lub przedsiębiorcy na prawach konsumenta) masz prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zakupu nauki w Akademii czyli zawarcia umowy.
 4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez poinformowanie mnie o swojej decyzji przed upływem wskazanego terminu odstąpienia od umowy, możesz to zrobić wysyłając mail na adres:info@akademiapsychobiologii.pl.
 5. Jeśli jesteś konsumentem (lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta) możesz skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy stanowiącego załącznik do niniejszego Regulaminu.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, gdy złożyłaś żądanie natychmiastowego świadczenia usługi, masz obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy oraz do zapłaty równowartości ewentualnie uzyskanych rabatów lub PREZENTÓW, zgodnie z ust. 2 powyżej. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego przeze mnie świadczenia z uwzględnieniem cen poszczególnych usługobowiązujących w momencie zawierania umowy.
 7. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Ciebie użyte w pierwotnej transakcji, chyba że poinformujesz mnie o wyborze innej metodzie zwrotu płatności.
 8. Jestem uprawniona do wypowiedzenia Tobie zawartej umowy w trybie natychmiastowym, w szczególności w przypadku nieprzestrzegania przez Ciebie postanowień niniejszego Regulaminu, tj. m.in., gdy: a) korzystasz z materiałów szkoleniowych w celach innych celach niż te związane z udziałem w Akademii, b) gdy Twoje zachowanie podczas spotkań on-line utrudnia ich realizację, w szczególności ze względu na agresję słowną, brak szacunku dla pozostałych uczestników spotkania i inne niestosowne zachowania. c) udostępniszmateriały szkoleniowe osobom trzecim.
 9. Wypowiedzenie nastąpi poprzez wysłanie do Ciebie stosownego oświadczenia woli na adres poczty elektronicznej podany przez Ciebie w procesie zawierania umowy.

§ 8

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Materiałów Szkoleniowych przysługują wyłącznie Organizatorowi.
 2. Organizator jest również wyłącznym właścicielem know-how związanego z Akademią, które stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanym dalej „Know-how”.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Materiałów Szkoleniowych i Know-how wyłącznie na własny użytek związany z udziałem w Akademii, przez czas udziału w Akademii.
 4. Klient nie może z Materiałów Szkoleniowych usunąć imienia i nazwiska Organizatora oraz noty copyright.
 5. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora nie może udzielać sublicencji na Materiały Szkoleniowe i Know-how jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie otrzymanych Materiałów Szkoleniowych innym osobom.
 6. Klient nie może korzystać z Materiałów Szkoleniowych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności Klient nie może kopiować, modyfikować, przerabiać, rozpowszechniać, opracowywać, udostępniać Materiałów Szkoleniowych w całości ani w części.
 7. Bez pisemnej zgody Organizatora, Klient nie może tworzyć innych utworów na podstawie Materiałów Szkoleniowych i Know-how ani wykorzystywać ich w innych utworach w całości albo w części.
 8. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że celem Organizatora nie jest uniemożliwienie Klientowi wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas Akademii w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej lecz uniemożliwienie Klientowi korzystania z autorskich metod szkoleniowych realizowanych przez Organizatora, powielanie Materiałów Szkoleniowych itp.
 9. Organizator poucza niniejszym Klienta, że korzystanie z Materiałów Szkoleniowych z naruszeniem zasad określonych w umowie może doprowadzić do pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 
 10. Akademia oraz każdy z jej elementów, w szczególności: znaki towarowe, logotypy, grafiki, teksty, fonty, układ elementów względem siebie, zdjęcia, teksty, wykresy, podlegają ochronie prawnej ich zwielokrotnianie i rozpowszechnianie – w części lub w całości jest zabronione oraz podlega odpowiedzialności karnej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

 11. Uczestnicząc w Akademii akceptujesz fakt, że zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie, rozpowszechnianie treści Akademii lub któregokolwiek z jej elementów, w wersji oryginalnej lub zmodyfikowanej, poza celem w jakim Akademia została Tobie udostępniona.

§ 9

Wizerunek

 1. Akceptując niniejszy Regulamin wyrażasz zgodę na wykorzystanie i rozpowszechnianie Twojego wizerunku, w tym głosu utrwalonego podczas sesji Q&A oraz webinarów , w których weźmiesz udział, w celu udostępniania materiałów zawierających Twój wizerunek, w tym głos innym uczestnikom Akademii, bez prawa do wynagrodzenia z powyższego tytułu.
 2. Zgoda obejmuje rozpowszechnianie przeze mnie Twojego wizerunku, w tym głosu utrwalonego w wydarzeniach związanych z udziałem w Akademii poprzez: utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu wszelkich technik, rozpowszechnianie, korzystanie, wprowadzenie do obrotu, użyczenie, publiczne wykonanie, wstawienie, wyświetlenie, odtworzenie, nadawanie, publiczne udostępnianie, archiwizację, w tym w szczególności za pośrednictwem Internetu.
 3. Prawo do wykorzystania wizerunku nie jest ograniczone czasowo ani terytorialnie.  W przypadku cofnięcia ww. zgody przed upływem 10 lat od daty publikacji materiałów zawierających Twój wizerunek będziesz zobowiązana do zapłaty kary umownej na moją rzecz w wysokości 10.000 (dziesięć tysięcy złotych) oraz  do pokrycia szkód poniesionych przeze mnie, w związku z wycofaniem zgody.

§ 10

Reklamacje

1. Masz  prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Akademii i udostępnionych materiałów szkoleniowych, wszelkie nieprawidłowości należy zgłaszać na adres e-mailinfo@akademiapsychobiologii.pl, wskazując swoje dane, okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, rodzaj wady oraz roszczenia związane z reklamacją.

2. O rozpatrzeniu reklamacji poinformuję Cięwysyłając wiadomość na podany przez Ciebie adres poczty elektronicznej w terminie do 14 dni.

3. Zapewniam Cię, że dokładam wszelkich starań w celu usunięcia nieprawidłowości w przypadku ich wystąpienia na miarę możliwości technicznych.

4. Jeśli jesteś konsumentem (lub przedsiębiorcą na prawach konsumenta) możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, więcej informacji znajdziesz na stronie internetowej https://polubowne.uokik.gov.pl, możesz także skorzystać z platformy ODR, znajdującej się pod adresem https://ec.europa.eu/.

 

§ 11

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

1. Jestem Administratorem Twoich danych osobowych. Przekazujeszmi swoje dane osobowe w ramach niniejszej umowy, formularza zgłoszeniowego, pozostałej dokumentacji i komunikacji związanej z udziałem w Akademii oraz podczas spotkań realizowanych w ramach Akademii, w tym Twojego wizerunku utrwalonego w ramach brania udziału m.in. w sesjach Q&A czy webinarach, organizowanych w ramach Akademii.

2. Twoje dane osobowe przetwarzam w celu:

 1. realizacji zawartej umowyna podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 2. udostępniania materiałów zawierających Twój utrwalony wizerunek pozostałym uczestnikom Akademii na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (prawnie uzasadniony interes Administratora), moim prawnie uzasadnionym interesem jest możliwość udostępniania materiałów w ramach Akademii,
 3. marketingu bezpośredniegona podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, (prawnie uzasadniony interes Administratora), moim prawnie uzasadnionym interesem jest marketing moich usług,
 4. ewentualnej obrony, dochodzenia lub ustalenia roszczeń związanych zawartą umową na podstawie art. 6 ust. lit f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora), moim prawnie uzasadnionym interesem jest ochrona mojego interesu majątkowego,
 5. wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 6. tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes Administratora Danych Osobowych).

3. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania i aktualizacji jak również do przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu odnośnie do przetwarzania, ograniczenia przetwarzania oraz do usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzą ku temu podstawy prawne.

4. Twoje dane osobowe będą przechowywane przez cały okres świadczenia usług Akademii, jak również przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń, w tym roszczeń podatkowych i cywilnych wynikających z zawartej umowy.

5. Twoje dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

6. Twoje dane osobowe mogą być udostępniane innym podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązującego prawa.

7. Przysługuje Ci prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli stwierdzisz,  że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

8. W celu realizacji przysługujących uprawnień oraz innych spraw dotyczących przetwarzania przezemnie Twoich danych osobowych proszę o kontakt na adres email: info@akademiapsychobiologii.pl

§ 12

Usługi świadczone drogą elektroniczną

1. Świadczę następujące usługi drogą elektroniczną:

 1. usługi polegające na udzieleniu dostępu do materiałów szkoleniowych,
 2. usługi informacyjne – polegające na udzielaniu dostępu do strony internetowej www.akademiapsychlogii.pl,
 3. formularz kontaktowy
 4. formularz zamówienia
 5. Newsletter

2.Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zawierana jest pomiędzy Osobami korzystającymi z usług wskazanych w ust. 1 (Użytkownikami), a mną z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL lub skorzystania przez niego z przekierowania do tych stron.

3.Minimalne wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną to:posiadanie urządzenia z zainstalowaną, aktualną przeglądarką internetową i włączoną obsługą plików cookies, oprogramowanie ZOOM, przeglądarka plików PDF, połączenie z internetem, aktywny adres e-mail, aktywne konto w serwisie Facebook.

4.Użytkownik zobowiązany jest do korzystania ze strony www.akademiapsychlogii.pl iudostępnionych usług w sposób zgodny z prawem i zasadami współżycia społecznego.

5.Użytkownikowi przysługuje  prawo dostępu do pełnej funkcjonalności usług świadczonych drogą elektroniczną przeze mnie w każdym czasie, za wyjątkiem czasu potrzebnego na modernizację, aktualizację, konserwację lub innych zdarzeń losowych.

6.Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymywania się od:

a) nadużywania środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poprzez spowodowanie zachwiania pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych lub innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w świadczeniu usług droga elektroniczną,

b)działań mających na celu testowanie możliwości przełamania lub ominięcia zabezpieczeń moich systemów teleinformatycznych, a także wszelkich innych działań, które prowadzą do uzyskania nieuprawnionego dostępu do całości lub części moich systemów teleinformatycznych,

c) Dostarczania przez lub do systemów teleinformatycznych treści, które naruszają dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne lub są niezgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, bądź ich wprowadzanie lub rozpowszechnianie poprzez moje systemy teleinformatyczne  stanowi naruszenie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

7. Proces reklamacji usług świadczonych drogą elektroniczną został opisany w § 10 niniejszego Regulaminu.

8. Korzystając z usług świadczonych drogą elektroniczną jesteś narażona na  potencjalne zagrożenia, mimo stosowania przeze mnie środków zabezpieczających. Do podstawowych zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet należą:

a) złośliwe oprogramowanie,

b) programy szpiegujące,

c) spam,

d) wyłudzanie poufnych informacji osobistych (np. haseł) przez podszywanie się pod godną zaufania osobę lub instytucję (Phishing).

9. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z korzystaniem z sieci Internet zalecam zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na urządzeniu, z którego korzystasz oraz regularne jego aktualizowanie.


 

§ 13

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy przez Organizatora

 1. Organizator uprawniony jest do odstąpienia od umowy do dnia pierwszego Modułu, gdy ze względu na powzięte o Kliencie informacje stwierdzi, że Akademia nie spełni jego oczekiwań lub udział Klienta w Akademii utrudni realizację Akademii z pozytywnym skutkiem dla pozostałych uczestników. Odstąpienie może odbyć się poprzez wysyłkę Klientowi stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Klientowi przysługuje zwrot wszelkich opłat wniesionych dotychczas na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Akademii.
 2. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i wykluczenia Klienta z udziału w Akademii w trakcie jej trwania w następujących sytuacjach:
  1. Klient korzysta z Materiałów Szkoleniowych lub Know-How niezgodnie z zasadami określonymi w umowie, w szczególności w jakichkolwiek innych celach niż te związane z udziałem w Akademii,
  2. Zachowanie Klienta podczas spotkań wykładowych utrudnia ich realizację, w szczególności ze względu na agresję słowną Klienta, brak szacunku dla pozostałych uczestników spotkania, próby zaburzania toku spotkania,
  3. Klient udostępnia Materiały szkoleniowe lub dostęp do Materiałów szkoleniowych osobom trzecim lub powiela w jakiejkolwiek formie,
 3. Wypowiedzenie umowy przez Organizatora możliwe jest poprzez wysyłkę do Klienta stosownej treści wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na należność Organizatorowi wynagrodzenia za dotychczasowy udział Klienta w Akademii i nie może być podstawą do domagania się przez Klienta jakiegokolwiek zwrotu wniesionych uprzednio płatności na rzecz Organizatora.

 

§ 14

Postanowienia końcowe

1. Treść Regulaminu udostępniona jest przed zawarciem umowy nieodpłatnie na stronie: https://akademiapsychobiologii.pl/regulamin-akademia-psychobiologii-zdrowia-online-20222024.

2. Treść Regulaminu może również zostać utrwalona przez Ciebie poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony https://akademiapsychobiologii.pl/regulamin-akademia-psychobiologii-zdrowia-online-20222024.

3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i inne odpowiednie przepisy prawa.

4. Wątpliwości dotyczące treści Regulaminu należy rozstrzygać w sposób zapewniający zgodność Regulaminu z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa.

5. Zastrzegam, sobie prawo zmiany Regulaminu w zakresie w jakim jest to dopuszczalne przez obowiązujące przepisy, w tym, w razie potrzeby wprowadzenia zmian wynikających ze zmian w przepisach prawa. O treści zmian Regulaminu zostaniesz poinformowana za pośrednictwem wiadomości e-mail wysłanej na podany przez Ciebiew procesie zakupowym adres poczty elektronicznej. Poinformowanie o zmianie Regulaminu w sposób określony powyżej nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wejściem w życie zmienionego Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, możesz rozwiązać umowę poprzez przesłanie żądania rozwiązania umowy na adres info@akademiapsychobiologii.pl.

6. Uczestnictwo w Akademii po wprowadzeniu zmian w Regulaminie oznacza ich akceptację.

Załącznik Nr 1

Wzór odstąpienia od umowy

…………………………………………………

miejscowość, data

………………………………………

………………………………………

………………………………………

Imię i nazwisko, adres email/adres      

 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

Informuję o moim odstąpieniu od umowyAkademia Psychobiologii Zdrowia ………………….

Data zawarcia umowy: ………………………………………..……………….

 

……………………………………

Podpis

 

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisuję się do nieodpłatnego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach. Akceptuję Politykę prywatnosci i Regulamin Newslettera.

close

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.