Regulamin Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2020/2022

REGULAMIN Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2020/2022

 Umowa o udział w Akademii Psychobiologii Zdrowia® Online 2020/2022
Między Organizatorem Akademii Psychobiologii Zdrowia Online 2020/2022, którym jest Violetta Karys prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Violetta Karys Gabinet Neuropsychoterapii ul. Zwycięska 14E/4/3, Wrocław 53-033, NIP 618-001-01-08 a Klientem Akademii.

§ 1

Przedmiot umowy

 1. Organizator zobowiązuje się zapewnić Klientowi możliwość udziału w kursie „Akademia Psychobiologii Zdrowia Online 2020/2022” prowadzonym przez Organizatora, zwanym dalej „Akademią”, a Klient zapłacić Organizatorowi wynagrodzenie. 
 2. Umowa reguluje również zasady korzystania przez Klienta z pakietu autorskich materiałów szkoleniowych przygotowanych przez Organizatora, w formie nagrań audio i video, skryptów dotyczących poruszanej tematyki oraz zestawów ćwiczeń i zadań do opracowania, zwanych dalej łącznie „Materiałami Szkoleniowymi”.

§ 2

Przebieg Akademii

 1. Akademia trwa przez okres październik 2020 r. – luty 2022 r.
 2. Akademia obejmuje 300 godzin dydaktycznych, wykładowych, uporządkowanych w 15 modułach tematycznych. Moduły tematyczne realizowane są podczas zjazdów online.
 3. Zjazdy online odbywają w weekendy (sobota-niedziela) raz w miesiącu. Szczegółowy harmonogram Akademii wraz z planowanymi datami zjazdów stanowi załącznik do umowy. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty zjazdu. O takiej sytuacji Klient zostanie powiadomiony poprzez wysyłkę wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Daty zjazdów, które w chwili zawierania umowy, nie są jeszcze znane, zostaną ustalone w późniejszym okresie.
 4. Warunkiem uczestnictwa w pierwszym zjeździe jest wniesienie na rzecz Organizatora przynajmniej pierwszej raty wynagrodzenia, zgodnie z zadeklarowanym przez Klienta wyborem w zakresie warunków płatności za udział w Akademii. Wybór dokonywany jest poprzez oświadczenie o wybranej formie płatności, które stanowi załącznik do umowy.
 5. Udział w zjeździe online polega na dołączeniu do pokoju webinarowego za pośrednictwem aplikacji wybranej przez Organizatora. Klient zobowiązany jest na własną rękę wyposażyć się w sprzęt i połączenie internetowe pozwalające na udział w zjeździe. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność udziału w zjeździe z uwagi na problemy techniczne i jakość połączenia po stronie Klienta.
 6. Jeżeli Klient nie może wziąć udziału w zjeździe online, przez dwa tygodnie od odbycia się zjazdu ma możliwość odtworzenia nagrania ze zjazdu.
 7. W ramach ostatniego zjazdu odbywa się egzamin końcowy w formie testu online ze zdobytej wiedzy na koniec studiów (20 pytań jednokrotnego wyboru) oraz omówienie pracy dyplomowej, napisanej przez Klienta o tematyce kierunku w formie Case Study - Studium Przypadku. Szczegóły w tym zakresie przekazane zostaną Klientowi w trakcie trwania Akademii. Pozytywny wynik z egzaminu końcowego oraz napisanej pracy dyplomowej uprawniają Klienta do otrzymania Certyfikatu Facylitatora Psychobiologii i Terapii Psychosomatycznej. Organizator uprawniony jest do wstrzymania się z wydaniem Certyfikatu w sytuacji, w której Klient zalega z jakąkolwiek płatnością na rzecz Organizatora – do czasu uregulowania należności. Certyfikat klient odbiera osobiście u Organizatora lub otrzymuje go przesyłką poleconą na wskazany adres.

§ 3

Prawa autorskie

 1. Autorskie prawa majątkowe i osobiste do Materiałów Szkoleniowych przysługują wyłącznie Organizatorowi.
 2. Organizator jest również wyłącznym właścicielem know-how związanego z Akademią, które stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, zwanym dalej „Know-how”.
 3. Klient uprawniony jest do korzystania z Materiałów Szkoleniowych i Know-how wyłącznie na własny użytek związany z udziałem w Akademii, przez czas udziału w Akademii.
 4. Klient nie może z Materiałów Szkoleniowych usunąć imienia i nazwiska Organizatora oraz noty copyright.
 5. Klient bez uprzedniej pisemnej zgody Organizatora nie może udzielać sublicencji na Materiały Szkoleniowe i Know-how jakiejkolwiek osobie trzeciej, w szczególności nie może udostępniać w jakiejkolwiek formie otrzymanych Materiałów Szkoleniowych innym osobom.
 6. Klient nie może korzystać z Materiałów Szkoleniowych w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności Klient nie może kopiować, modyfikować, przerabiać, rozpowszechniać, opracowywać, udostępniać Materiałów Szkoleniowych w całości ani w części.
 7. Bez pisemnej zgody Organizatora, Klient nie może tworzyć innych utworów na podstawie Materiałów Szkoleniowych i Know-how ani wykorzystywać ich w innych utworach w całości albo w części.
 8. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że celem Organizatora nie jest uniemożliwienie Klientowi wykorzystywania wiedzy zdobytej podczas Akademii w ramach prowadzonej przez Klienta działalności gospodarczej lub zawodowej lecz uniemożliwienie Klientowi korzystania z autorskich metod szkoleniowych realizowanych przez Organizatora, powielanie Materiałów Szkoleniowych itp.
 9. Organizator poucza niniejszym Klienta, że korzystanie z Materiałów Szkoleniowych z naruszeniem zasad określonych w umowie może doprowadzić do pociągnięcia Klienta do odpowiedzialności cywilnej lub karnej. 

§ 4

Wynagrodzenie Organizatora

 1. Wysokość wynagrodzenia należnego Organizatorowi z tytułu realizacji umowy uzależnione jest od wyboru Klienta w zakresie warunków płatności za udział w Akademii. Wybór dokonywany jest poprzez oświadczenie o wybranej formie płatności, które stanowi załącznik do umowy.
 2. Celem uniknięcia wątpliwości, strony zgodnie postanawiają, że wynagrodzenie należne jest Organizatorowi za samo stworzenie Klientowi możliwości wzięcia udziału w Akademii, niezależnie od tego czy Klient rzeczywiście bierze udział we wszystkich zajęciach i aktywnościach wchodzących w skład Akademii. Klientowi nie przysługuje prawo do domagania się jakiegokolwiek zwrotu płatności z uwagi na brak uczestnictwa w zajęciach lub innych aktywnościach wchodzących w skład Akademii.
 3. Wynagrodzenie płatne jest na rachunek bankowy Organizatora PKO BP 42 1020 2212 0000 5002 0041 5406.
 4. Klient wyraża zgodę na doręczenie mu faktury – jeżeli o nią poprosił w momencie wpłaty za udział w Akademii – za pośrednictwem poczty elektronicznej.

§ 5

Poufność

Organizator zobowiązuje się do zachowania całkowitej poufności co do wszelkich informacji związanych z Klientem, które powziął w ramach Akademii  oraz treści wszelkich rozmów z Klientem w ramach Akademii. Organizator nie dzieli się żadnymi informacjami i danymi Klienta z osobami trzecimi, za wyjątkiem osób zaangażowanych w realizację Akademii, w szczególności konsultantów i asystentów social-media współpracujących z Organizatorem – wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Akademii.

§ 6

Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Organizator. Klient przekazuje Organizatorowi swoje dane osobowe w ramach niniejszej umowy, formularza zgłoszeniowego, pozostałej dokumentacji i komunikacji związanej z udziałem w Akademii oraz podczas spotkań realizowanych w ramach Akademii.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. realizacja umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. wykorzystywanie Pracy w celach marketingowych, promocyjnych lub informacyjnych – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń związanych z umową, co stanowi prawnie uzasadniony interes realizowany przez Organizatora – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. realizacja obowiązków podatkowych związanych z umową – art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z przepisami prawa podatkowego regulującymi kwestie wystawiania faktur, prowadzenia ksiąg podatkowych, wysyłania deklaracji i plików JPK do urzędów skarbowych itp.
 3. Dane osobowe Klienta zostaną usunięte po upływie terminu przedawnienia roszczeń związanych z umową.
 4. W przetwarzaniu danych osobowych Klienta mogą brać udział podmioty przetwarzające związane z Organizatorem umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności: biuro rachunkowe, hostingodawca, dostawca usługi poczty elektronicznej, konsultanci i asystenci zaangażowani w realizację Akademii.
 5. Dane osobowe Klienta przekazywane są do urzędów skarbowych w związku z realizacją obowiązków nakładanych na Organizatora przez przepisy prawa.
 6. Dane osobowe Klienta mogą być przekazywane innym podmiotom, organom lub instytucjom, takim jak sądy, prokuratury, służby policyjne, organy ścigania, uprawnionym na podstawie przepisów prawa do domagania się od Organizatora przekazania określonych danych osobowych.
 7. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Organizatora dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Podanie danych osobowych przez Klienta jest warunkiem udziału w Akademii.

§ 7

Odstąpienie od umowy oraz wypowiedzenie umowy

 1. Organizator uprawniony jest do odwołania Akademii, w szczególności z uwagi na nieosiągnięcie minimalnej liczby uczestników Akademii wynoszącej 20 osób, nieprzewidziane okoliczności natury osobistej dotyczące Organizatora lub sytuację sanitarno-epidemiologiczną, i odstąpienia od umowy do dnia pierwszego zjazdu poprzez wysłanie Klientowi stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Klientowi przysługuje zwrot wszelkich opłat wniesionych dotychczas na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Akademii.
 2. Organizator uprawniony jest również do odstąpienia od umowy do dnia pierwszego zjazdu, gdy ze względu na powzięte o Kliencie informacje stwierdzi, że Akademia nie spełni jego oczekiwań lub udział Klienta w Akademii utrudni realizację Akademii z pozytywnym skutkiem dla pozostałych uczestników. Odstąpienie może odbyć się poprzez wysyłkę Klientowi stosownej informacji za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takiej sytuacji, Klientowi przysługuje zwrot wszelkich opłat wniesionych dotychczas na rzecz Organizatora z tytułu udziału w Akademii.
 3. Organizator uprawniony jest do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i wykluczenia Klienta z udziału w Akademii w trakcie jej trwania w następujących sytuacjach:
  1. Klient korzysta z Materiałów Szkoleniowych lub Know-How niezgodnie z zasadami określonymi w umowie, w szczególności w jakichkolwiek innych celach niż te związane z udziałem w Akademii,
  2. zachowanie Klienta podczas spotkań wykładowych utrudnia ich realizację, w szczególności ze względu na agresję słowną Klienta, brak szacunku dla pozostałych uczestników spotkania, próby zaburzania toku spotkania,
  3. Klient udostępnia Materiały szkoleniowe osobom trzecim lub powiela w jakiejkolwiek formie,
 4. Wypowiedzenie umowy przez Organizatora możliwe jest poprzez wysyłkę do Klienta stosownej treści wiadomości za pośrednictwem poczty elektronicznej. Wypowiedzenie umowy nie wpływa na należność Organizatorowi wynagrodzenia za dotychczasowy udział Klienta w Akademii i nie może być podstawą do domagania się przez Klienta jakiegokolwiek zwrotu wniesionych uprzednio płatności na rzecz Organizatora.
 5. W przypadku rezygnacji Klienta z udziału w Akademii, Klientowi nie przysługuje jakikolwiek zwrot wniesionych wcześniej na podstawie umowy opłat na rzecz Organizatora. Ponadto, w sytuacji, gdy Klient dokonywał opłat miesięcznych na rzecz Organizatora, wynagrodzenie należne Organizatorowi wynosi 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych) brutto za każdy zjazd, który odbył się przed rezygnacją Klienta, co oznacza, że Klient zobowiązany jest dopłacić Organizatorowi różnicę pomiędzy wyższą sumą, a sumą dotychczas zapłaconą.
 6. Z chwilą rezygnacji Klient traci dostęp do platformy webinarowej oraz wszelkie inne uprawnienia określone w umowie.

§ 8

Postanowienia końcowe

 1. Klient oświadcza, że umowa zawierana jest w związku z prowadzoną lub planowaną przez niego działalnością zawodową.
 2. W przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszej umowy, Organizator może żądać od Klienta odszkodowania na zasadach ogólnych. W przypadku naruszenia praw autorskich Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia na podstawie ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. W przypadku naruszenia Know-how Organizatorowi przysługują dodatkowo roszczenia dotyczące tajemnicy przedsiębiorstwa na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
 3. Umowa zostaje zawarta drogą elektroniczną, poprzez wymianę skanów podpisanych dokumentów. Wraz z umową, Klient przekazuje Organizatorowi formularz zgłoszeniowy oraz oświadczenie o wybranej formie płatności stanowiące załącznik do umowy.
 4. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów powstałych w związku z umową jest polski sąd powszechny właściwy ze względu na stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej Organizatora.

ZAPISZ SIĘ DO NEWSLETTERA

Zapisuję się do nieodpłatnego Newslettera, aby otrzymywać informacje o nowościach, promocjach, produktach i usługach. Akceptuję Politykę prywatnosci i Regulamin Newslettera.

close

W celu świadczenia usług na najwyższym poziomie, w ramach naszego serwisu stosujemy pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, uprzejmie prosimy o dokonanie stosownych zmian w ustawieniach przeglądarki internetowej.